Ἀναστάσεως ἡμέρα! λαμπρυνθῶμεν λαοί· Πάσχα Κυρίου Πάσχα.

 

Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίῳ Πνεύματι
Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῶ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί Χαίρετε φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἄδοντες.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμήν
Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, ΄γῆ δέ ἀγαλλιάσθω· ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὀρατός τε ἅπας καί ἀόρατος.

Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος.

Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος

You May Also Like